Business

Ankara Avukat

Ankara Avukat

Bir takipte birden fazla nafaka alacağı bulunabilir ve bu nafaka alacakları farklı hukuki statülere sahip olabilir. Örneğin, aylık düzenli olarak ödenen güncel nafaka alacakları ile geçmişe dönük olarak birikmiş nafaka alacakları aynı takip içerisinde yer alabilir.

Nafaka alacakları, icra takibi sırasında belirli bir sıraya göre işlem görür. Güncel nafaka alacakları, ödeme zamanı geldiğinde icra takibine konu edilebilir ve icra müdürlüğünce haciz işlemleri başlatılır. Ayrıca, güncel nafaka alacakları, hacizde 1. sıra alacaklardan biri olarak öncelikli olarak işlem görür ve adi alacaklara göre öncelikli olarak tahsil edilir.

Geçmişe dönük olarak birikmiş nafaka alacakları da icra takibine konu edilebilir ve tahsil edilebilir. Bu durumda, 10 yıllık zamanaşımı süresi geçmediği müddetçe geçmişe dönük nafaka alacaklarına ilişkin icra takibi başlatılabilir ve bu alacaklar adi alacak olarak değerlendirilir. Ancak bu takipte, güncel nafaka alacakları öncelikli olarak işlem gördüğü için, kendi sırasına göre tahsil edilecektir.

İcra ve İflas Kanunumuzun 206. maddesinin 5. fıkrasının C bendi, nafaka alacaklarına ilişkin Ankara avukat haciz ve tahsilat süreçlerini düzenler. Bu hükümde, nafaka alacaklarının diğer adi alacaklardan ayrı bir sıraya sahip olduğu ve icra takibi sırasında öncelikli olarak işlem gördüğü belirtilir. Dolayısıyla, nafaka alacaklarının haklarının korunması ve adil bir şekilde tahsil edilmesi için bu hükme dikkat edilmelidir.

https://www.delilavukatlik.com

Back to top button